Algemene voorwaarden

Om misverstanden te voorkomen zijn hieronder, voor opdrachten uitgevoerd door Excellent Vastgoedstyling, gevestigd te Zwolle, de Algemene Voorwaarden van Excellent Vastgoedstyling opgenomen.

Excellent Vastgoedstyling begint pas met een opdracht als u de opdracht schriftelijk/of er email heeft bevestigd. Is er geen schriftelijke bevestiging, maar wilt u toch dat Excellent Vastgoedstyling gaat beginnen dan geldt dat de offerte als akkoord wordt beschouwd. U gaat dan ook akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Afwijkende afspraken gelden pas wanneer deze schriftelijk door Excellent Vastgoedstyling zijn bevestigd.

Excellent Vastgoedstyling doet haar uiterste best opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Excellent Vastgoedstyling kan niet aansprakelijk zijn voor een tegenvallend resultaat als het door haar gegeven advies of ontwerp dat voortvloeit uit de opdracht wordt uitgevoerd. Ook in dat geval dient de overeengekomen vergoeding te worden betaald. Wanneer u besluit het advies of ontwerp om welke reden dan ook niet uit te voeren, dient de afgesproken vergoeding volledig voldaan te worden.

Termijnen die worden afgesproken voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief, tenzij anders overeengekomen.

Excellent Vastgoedstyling heeft voor de uitvoering van de opdracht recht op een vergoeding. Dit kan bestaan uit een vergoeding per uur of een vastgesteld bedrag. Partijen maken afspraken over de vergoeding van gemaakte bijkomende kosten zoals reiskosten. Betaling van de factuur dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum.

Excellent Vastgoedstyling mag van opdrachtgever verlangen dat hij een voorschot voldoet voordat ze begint aan de uitvoering van de opdracht. Dit voorschot bestaat over het algemeen uit 25% van het honorarium. Excellent Vastgoedstyling mag na afronding van onderdelen van een opdracht een factuur sturen. De hoogte van het bedrag wordt overlegd met de opdrachtgever.

Het is aan de opdrachtgever om Excellent Vastgoedstyling te voorzien van alle benodigde materialen en informatie die nodig is om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Indien Excellent Vastgoedstyling extra werkzaamheden moet uitvoeren omdat opdrachtgever heeft nagelaten de benodigde informatie/materialen ter beschikking te stellen, dan zal Excellent Vastgoedstyling de bijkomende werkzaamheden apart in rekening brengen volgens de gebruikelijke tarieven.

Excellent Vastgoedstyling kan advies geven over het inschakelen van derde partijen voor uitvoering van het advies of ontwerp. De rol van Excellent Vastgoedstyling zal nooit verder gaan dan het in contact brengen van opdrachtgever met derde partij. Excellent Vastgoedstyling sluit geen overeenkomsten namens de opdrachtgever met de derde partij, noch zal zij fungeren als bemiddelaar of agent. Excellent Vastgoedstyling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van deze derde partijen/gebreken in de producten die ter beschikking zijn gesteld door deze derde partijen. Indien Excellent Vastgoedstyling uitspraken doet over (mogelijke) kosten die gemoeid zijn bij de uitvoering van werkzaamheden door derde partijen, dan is dit altijd indicatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Aan tekeningen gemaakt door Excellent Vastgoedstyling kunnen geen rechten ontleend worden. Excellent Vastgoedstyling is geen architect of bouwkundige. U dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt.

Alle uit de opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten (o.a. merkrechten, auteursrechten en modelrechten) komen toe aan Excellent Vastgoedstyling. De opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht. Opdrachtgever zal het advies of ontwerp niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder de toestemming van Excellent Vastgoedstyling, tenzij partijen anders overeenkomen.

Excellent Vastgoedstyling heeft de vrijheid om het advies of ontwerp te gebruiken voor publiciteit, promotie en acquisitie. Excellent Vastgoedstyling heeft te allen tijde het recht om op of bij publiciteit van het advies of ontwerp haar naam te vermelden.

Excellent Vastgoedstyling is als volgt te bereiken:

Ellen Snippe
Gorterstraat 34
8044 RD te Zwolle

Tel: 06 - 24908829
Email: by-ellen@excellent-vastgoedstyling.nl

www.excellent-vastgoedstyling.nl